Eisteddfod

Kultuur

 

Die Eisteddfodbeleid word met die ingang van Januarie 2017 aangepas om geleentheid te bied aan die leerders van Laerskool Fontainebleau om teen 'n billike inskrywingsfooi aan 'n interne kunswedstryd, gehou in September van elke jaar, deel te neem ten einde die volgende doelwitte te bereik:

 • Die daarstelling van gelyke geleenthede aan alle leerders, ongeag agtergrond, finansiële beperking of vlak van kundigheid.
 • Dat uitmuntendheid bepaal sal word deur 'n stel kriteria wat deur middel van 'n standaard beoordeelstaat gemeet sal word.
 • Die kriteria sal ontwikkel word deur die kultuurkomitee in samewerking met die beheerliggaam en 'n paneel kundiges op elke gebied.
 • Beoordeling sal deur 'n onafhanklike paneel kundiges geskied.
 • Beoordelaars moet aan die beoordelaarskriteria voldoen, en binne vooropgestelde raamwerk beoordeel.
 • Die skool se toekenning sal gebaseer word slegs op die prestasies wat op die Eisteddfod behaal word.
 • Toekennings vir die gala-aande, word gekoppel aan die persentasies soos deur die beoordelaars bepaal.
 • Afdelings waarvoor leerders kan inskryf, sal op 'n jaarlikse basis hersien word om inklusief te wees.
 • Alle musiekitems sal deur die Magneetskool se Eisteddfod ingeskryf en aangebied word.
 • Die Redenaarsgroepe, Volksdansgroepe, Revue en Kore sal by ander platforms optree.
 • Na afloop van die Eisteddfod sal twee gala aande aangebied word, 'n Junior en Senior aand.
 • Die leerders met die beste persentasie behaal sal genooi word om op die aand op te tree - verskeidenheid in agenome.
 • Die oogmerk is om elke leerder by Laerskool Fontainebleau op kultuurgebied te ontwikkel en soveel moontlik erkenning te gee by die gala aande.